KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

SIVUSTOA EI OLE PÄIVITETTY, TARKISTA OPINTOPOLUSTA AJANTASAISET TIEDOT ALKAVILLE KOULUTUKSILLE YLIOPISTOITTAIN!

Hakuajan ajankohtaisia kysymyksiä:

MITÄ SIIS NYT VOIN TEHDÄ, MITEN VOIN HAKEA KOULUTUKSEEN?

Mene osoitteeseen Opintopolku.fi ja etsi sieltä oikeat hakukohteet, eli ne koulutukset, joihin aiot hakea. 1000+ -hakukohteet löytyvät helposti kirjoittamalla hakukenttään ”1000+”. Hakukohteita on monta, joten valitse niistä se tai ne yliopistot, joiden järjestämistä koulutuksista olet kiinnostunut. Voit siis hakea useampaan hakukohteeseen (eli koulutukseen). Hakeminen tapahtuu siis Opintopolussa. Tutustu kuitenkin siellä ensin valitsemasi hakukohteen valintaperusteisiin; täyttyvätkö kaikki valintaperusteiden kohdat 1) aiemmat tutkinnot ja kelpoisuudet (eli pohjakoulutus) 2) työkokemus ja 3) kasvatustieteen perusopinnot 25 op.

MISTÄ TIEDÄN, SISÄLTÄVÄTKÖ AIEMMAT OPINTONI VAADITTAVAT KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT?

1. Tarkista ensin Opintopolun valintaperusteista, mitä siellä sanotaan siitä, millainen opintokokonaisuuden tulee olla (esim. kokonaisuusmerkintä, ei erillisiä opintojaksoja, kyseisen yliopiston vanhenemissäännöt jne.).

2. Tarkista seuraavaksi oma aiempi todistuksesi, mitä siellä lukee.

3. Jos näiden vaiheiden jälkeen jää epäselvää, ja todistuksesta tai opinnoista puuttuu jotain hakemisen kannalta olennaista, ole yhteydestä siihen oppilaitokseen, jossa olet opinnot suorittanut.

4. Jos tämän jälkeen on vielä jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä siihen yliopistoon, johon aiot hakea.

ENTÄ MITEN ARVIOIN POHJAKOULUTUKSEN TAI TYÖKOKEMUKSEN RIITTÄVYYTTÄ?

Toimi samoin kuin edellä; 1) katso tarkkaan, mitä Opintopolun valintaperusteissa lukee (ks. esim. ohje työkokemuksen laskemisesta), ja 2) tarkista oman työtodistuksen tai pohjakoulutuksen todistuksen tiedot. Työtodistuksessa tulee olla selkeästi mainittuna hakuperusteita vastaava nimike tai työtehtävä (lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja). Jos työnimikkeesi on joku muu, pyydä työtodistukseesi selvitys nimikkeitä vastaavista tehtävistä. Mikäli haet koulutukseen lastenhoitajan pätevyydellä, toimita hakemuksen liitteissä kaikki todistukset, joihin pätevyys perustuu / joista pätevyys selviää. 3) Jos todistuksesta on kysyttävää, ole yhteydessä todistuksen myöntäneeseen tai myöntävään tahoon. 4) Jos vielä on epäselvyyksiä, niin ota yhteyttä siihen yliopistoon, johon aiot hakea.

Esimerkki työkokemuksen laskemisesta asepalveluksen katkaistua yhtäjaksoisuuden.

Olin puoli vuotta asepalveluksessa kahden vuoden työsuhteeni aikana, kun työskentelin lastenhoitajana päiväkodissa. Saanko työkokemuksesta kuitenkin kaksi pistettä, koska työsuhteeni kesti kaksi vuotta?

Vastaus: Valitettavasti työkokemuksen laskeminen katkeaa keskeytyksien ajalta. Koska suoritit asepalvelusta puoli vuotta kahden vuoden työsuhteen aikana, työkokemusta kertyy noin yksi ja puoli vuotta, mistä saa yhden pisteen työkokemuksen määrää laskettaessa.

Esimerkki hyväksyttävästä työkokemuksesta.

Olen toiminut yli 9 kk esiopettajana. Hyväksytäänkö esiopettajan nimikkeellä oleva työkokemus?

Vastaus: Työtodistuksesta on käytävä ilmi, että kyseessä on varhaiskasvatuksen esiopetus, ei esim. perusopetuksen yhteydessä toteutettu esiopetus. Työtodistuksen täytyy osoittaa työskentely yksityisessä tai kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Katso myös muut aiemmat kysymykset:

MINULLA EI OLE KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJA (25 OP), MITÄ TEEN?

Vastaus: Tutustu avoimien yliopistojen opintotarjontaan. Perusopinnot kestävät noin yhden lukuvuoden, joten ne on aloitettava viimeistään syksyllä 2020. Tarkista myös onko kyseinen opintokokonaisuus mahdollista saada valmiiksi/todistus tulee olla toimitettuna 3.5.2021 mennessä.

OLEN SUUNTAUTUNUT AIEMMASSA KOULUTUKSESSANI LAPSIIN JA NUORIIN, TULKITAANKO SE PERUSOPINNOIKSI?

Vastaus: Ei tulkita. Yliopistollinen perusopintokokonaisuus tarkoittaa tiettyjä 25 opintopisteen laajuisia perusopintoja, jotka suoritetaan yliopistossa tai avoimessa yliopistossa. Jos tutkit kandidaatin opintojen rakennetta, löydät sieltä perusopinnot, aineopinnot ja muita opintokokonaisuuksia. Tässä koulutuksessa nuo perusopinnot tulee olla tehtynä etukäteen. Niitä ei sisälly enää sitten opiskeluvaiheessa tämän koulutuksen rakenteeseen, vaan niiden pohjalta jatketaan suoraan eteenpäin muihin opintoihin.

MITÄ HYVÄKSILUKUJA VOIN SAADA AIEMMISTA OPINNOISTANI, JOS PÄÄSEN KOULUTUKSEEN?

Vastaus: Hyväksiluettavia aiempia opintoja katsotaan kunkin opiskelijan osalta opiskelijan omassa yliopistossa koulutuksen alkaessa, ei vielä hakuaika. Tyypillisimpiä hyväksiluettavia opintojaksoja ovat aiemmissa korkeakouluopinnoissa (tai avoimessa yliopistossa) suoritetut kieli- ja viestintäopinnot ja tieteellisen tutkimuksen opintojaksot (kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen tutkimus). Tarkista oman yliopiston opintokokonaisuuksien vanhenemissäännöt. Jos opinnot ovat alle 7 vuotta vanhat hakuaikana, niin ne käyvät kaikkiin yliopistoihin.

OLEN TEHNYT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA KASVATUSTIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT JA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT. ONKO OPINNOISTA HYÖTYÄ HAKUVAIHEESSA TAI OPISKELUSSA?

Vastaus: Kasvatustieteen perusopinnot tuottavat hakukelpoisuuden eli ilman niitä koulutukseen ei edes voi päästä. Opiskelijavalinnassa voit mahdollisesti saada lisäpisteitä muista yliopisto-opinnoista. Tämä varmistuu syksyllä 2020 ja tarkempi pisteytys on nähtävillä sitten, kun hakukohteet julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikkien aiempien opintojen osalta on kuitenkin tarkistettava oman yliopiston opintokokonaisuuksien vanhenemissäännöt. Opintojen aikana kasvatustieteen aineopinnoista voit hyödyntää ainakin tieteellisen tutkimuksen opintojaksot (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus). Lisäksi joidenkin yliopistojen kandidaatin tutkinnon rakenteeseen kuuluu sivuaine 25 op, joka voi olla aiemmin suorittamasi erityispedagogiikka. Kunkin opiskelijan aiempien opintojen hyödyntäminen eli hyväksilukuasiat selviävät tarkemmin opintojen alkaessa.

TARVITSENKO OPINTOVAPAATA TYÖSTÄNI KOULUTUKSEN AJAKSI?

Vastaus: Kandidaatin koulutus, 180 opintopistettä, tarkoittaa noin kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Tähän koulutukseen hakeutuvilla opiskelijoilla on jo kasvatustieteen perusopinnot valmiina, joten niitä ei tarvitse tehdä enää uudelleen. Tästä syystä koulutuksen kesto on arvioitu noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Monimuotoisuudella ja joustavuudella pyritään siihen, että opiskelun voi osittain yhdistää varhaiskasvatustyöhön päiväkodissa. Monet opintojen tehtävät kytkeytyvät joko suoraan tai välillisesti päiväkodin arkeen. Opiskelijan on kuitenkin varattava arjessaan aikaa myös etä- ja lähiopetukseen osallistumiselle sekä muun muassa lukemiselle, kirjoittamiselle ja ryhmätyöskentelylle. Lähiopetukseen osallistumista varten ja ohjattujen harjoitteluiden (tai työssäoppimisen) ajaksi on välttämätöntä ottaa vapaata omasta työstä. Opintovapaat helpottavat kuitenkin olennaisesti opiskeluun keskittymistä ja ajan riittämistä myös opintojen muissa vaiheissa. Omaa ajankäyttöään voi arvioida ja suunnitella, kun muistaa, että yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin työpanosta, ja kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

TARVITSEEKO KASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OLLA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN SUUNTAUKSELLA TEHDYT?

Vastaus: Ei tarvitse. Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) voivat olla myös jonkin toisen suuntauksen mukaiset, kuten yleisen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen.

MISSÄ JA KUINKA USEIN LÄHIOPETUSTA JÄRJESTETÄÄN?

Vastaus: Lähiopetusta voi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa parin kolmen päivän jakso kerrallaan ja muuna aikana opetus toteutuu etänä, verkkoyhteyksiä ja verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen, eli siihen voi osallistua kotoa käsin. Toteutusten yksityiskohdat tarkentuvat kuitenkin vasta suunnittelutyön edetessä. Lähiopetus järjestetään yliopistojen määrittelemillä paikkakunnilla (ks. Yhteystiedot ja linkit).