KEVÄT 2022

Kevään 2022 1000+ hakukohteiden valintaperusteiden yhteiset ( Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä/Kokkola, Itä-Suomi) osuudet alla, lisäksi Helsingin yliopisto edellyttää lastenhoitajan kelpoisuuden. Åbon koulutus/hakukohde poikkeaa työkokemuksen osalta muista, tutustu heidän valintaperusteisiin

Monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi

Valintaperusteet 1000+ hanke / Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK)

Haku alkaa: 16.3.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 30.3.2022 klo 15:00

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tässä haussa hakukelpoisuuteen vaaditaan:

 1. Korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto
 2. Vähintään 9 kuukautta työkokemusta tietyistä varhaiskasvatuksen tehtävistä päiväkodissa tai esiopetuksessa
 3. 5.5.2022 mennessä suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op)
 4. Riittävä kielitaito

Hakukelpoisuuden edellytys 1: Korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto

Tutustu yliopistojen tarkempiin korkeakoulukelpoisuuden määritelmiin jokaisen hakukohteen osalta.

Hakukelpoisuuden edellytys 2: Työkokemusta varhaiskasvatuksen tehtävistä

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista ja päätoimista työkokemusta suomalaista varhaiskasvatussuunnitelmaa noudattavassa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa tai esiopetuksessa jollakin seuraavista tehtävänimikkeistä:

 • erityislastentarhanopettaja
 • esiopettaja
 • hoitaja
 • koulunkäyntiavustaja tai koulunkäynninohjaaja esiopetuksessa
 • perhepäivähoitaja
 • lastenhoitaja
 • lastenohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • lähihoitaja
 • päivähoitaja
 • päiväkodin opettaja
 • ryhmäperhepäivähoitaja
 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi

Yllä listatuilla tehtävänimikkeillä tehtyä työtä ei kuitenkaan hyväksytä, ellei työtä ole tehty päiväkodissa tai esiopetuksessa.

Esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä tehty työkokemus ei kelpaa tässä haussa: perhepäivähoitaja muualla kuin päiväkodissa, kolmiperhehoitaja, yksityinen lastenhoitaja, koulunkäynninohjaaja tai koulunkäyntiavustaja muualla kuin esiopetuksessa, päiväkotiapulainen, päiväkodin avustaja tai erityisavustaja, lastenohjaaja muualla kuin päiväkodissa, päiväkodin johtaja/omistaja, sosiaaliohjaaja, perhepäivähoidon ohjaaja, leikkipuistotoiminnan ohjaaja tai kerhonohjaaja.

Haussa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus. Päätoimisuus tarkoittaa vähintään 25 tuntia viikossa. Työ usealle työnantajalle samanaikaisesti yhdistetään laskettaessa päätoimisuutta.

Hakukelpoisuuden edellytys 3: kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa taikka täydennyskoulutuskeskuksessa Suomalaisen yliopiston opetussuunnitelman mukaiset kasvatustieteen perusopinnot 25 opintopistettä. Perusopintojen suuntauksia ovat esimerkiksi varhaiskasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, yleisen ja aikuiskasvatustieteen sekä kasvatuspsykologian perusopinnot. Myös suomalaisessa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) kelpaavat; tällöin arvosanana huomioidaan koko 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden arvosana.

Kasvatustieteen perusopinnoiksi ei kuitenkaan kelpuuteta erityispedagogiikan perusopintoja, eikä esimerkiksi mediakasvatuksen tai kuvataidekasvatuksen perusopintoja.

Opintokokonaisuus (25 op) tulee olla suoritettu hyväksytysti. Kokonaisuus tulee olla koottuna perusopintojen opintokokonaisuudeksi. Irrallisten opintojaksojen suoritus ei siis riitä. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 5.5.2022 klo 15.00 mennessä. Toimita todistus heti, kun olet saanut opinnot tehtyä ja kokonaisuusmerkinnän pyydettyä.

Mitä opintokokonaisuuden kokoaminen tarkoittaa? Suoritettuasi perusopintojen viimeisen kurssin pyydä oppilaitosta kokoamaan kurssit opintokokonaisuudeksi. Kyseessä on toimenpide, joka pitää erikseen tehdä. Ilman perusopintokokonaisuusmerkintää et ole hakukelpoinen haussa.

Hakukelpoisuuden edellytys 4: Riittävä kielitaito

Sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Yhteishaun hakulomakkeella on suomen kielen taitoa koskeva kysymys, johon sinun tulee pyydettäessä liittää myös suomen kielen taitosi osoittava todistus. Tutustu yliopistojen tarkempiin kielitaidon määritelmiin jokaisen hakukohteen osalta.

Valintaperustekuvaus

Valintamenettely

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa huomioidaan:

 1. Korkeakoulukelpoisuus
 2. Kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuuden arvosana
 3. Työkokemus varhaiskasvatuksen tehtävistä

Toinen vaihe on soveltuvuuskoe, johon hakija voi tulla kutsutuksi ensimmäisen vaiheen menestyksen mukaan. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Valintatavat

Valinnan ensimmäinen vaihe

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa pisteytetään hakukelpoisten hakijoiden kasvatustieteen perusopintokokonaisuuden arvosana ja hakukelpoisuusvaatimusten mukainen työkokemus, joista saadut pisteet lasketaan yhteen. Ensimmäisessä vaiheessa parhaat yhteispisteet saaneet hakijat kutsutaan valinnan toiseen vaiheeseen.

Pisteet perusopintojen arvosanasta

Hyväksytysti suoritettu ja opintokokonaisuudeksi koottu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus on yksi hakukelpoisuusvaatimuksista (katso lisätietoa haussa vaadituista perusopinnoista kohdasta Hakukelpoisuusvaatimukset). Perusopintokokonaisuuden arvosanasta asteikolla 1–5 saa pisteitä seuraavasti:

arvosana 5 = 5 p.

arvosana 4 = 3 p.

arvosana 3 = 1 p.

Arvosanasta “hyväksytty” saa 1 pisteen. Vanhanmallisella asteikolla 1–3 arvosana 3 (tai erinomaiset tiedot) vastaa 5 pistettä, arvosana 2 (tai hyvät tiedot) 1 pistettä ja arvosana 1 (tai tyydyttävät tiedot) 0 pistettä.

Pisteet työkokemuksesta

Yhdeksän kuukauden yhtäjaksoinen päätoiminen työkokemus tietyistä varhaiskasvatuksen tehtävistä päiväkodissa tai esiopetuksessa on haussa välttämättömyys (katso lisätietoa haussa kelpaavasta työkokemuksesta kohdasta Hakukelpoisuusvaatimukset). Yli sen kertynyt työkokemus voi olla myös vähintään kuukauden pituisista yhtäjaksoisista päätoimisista työsuhteista kertynyttä. Tällainen työkokemus lasketaan yhteen ja yhteenlasketusta työkokemuksesta saa pisteitä seuraavasti:

 • 1 vuotta 1 p.
 • 2 vuotta 2 p.
 • 3 vuotta 3 p.
 • 4 vuotta 4 p.
 • 5 vuotta 5 p.
 • 6 vuotta 6 p.
 • 7 vuotta 7 p.
 • 8 vuotta 8 p.
 • 9 vuotta 9 p.
 • 10 vuotta tai enemmän 10 p.

Valinnan toinen vaihe, soveltuvuuskoe

Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan aloituspaikkoihin nähden vähintään kaksinkertainen määrä ensimmäisen vaiheen perusteella hakukelpoisia hakijoita.

Hakukohteessa käytetään kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta. Voit saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan kasvatusalan yhteistä soveltuvuuskoetta käyttävään hakukohteeseesi ensimmäisen vaiheen menestyksesi mukaan. Suoritat soveltuvuuskokeen kuitenkin vain kerran. Suorittamasi soveltuvuuskokeen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen sinut on kutsuttu.

Soveltuvuuskokeen suorituspaikka

Jos haet myös kasvatusalan yhteisvalinnassa ja sinut kutsutaan sen yhteydessä soveltuvuuskokeeseen, suoritat soveltuvuuskokeen yhteisvalinnan hakukohteessa. Muutoin kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman hakuprioriteettisi mukaan, johon olet tullut kutsutuksi. Kokeen tarkka suorituspaikka ilmoitetaan koekutsussa.

Soveltuvuuskokeen suorituskieli

Soveltuvuuskokeen suorituskieli määräytyy sen hakukohteen mukaan, jossa suoritat kokeen. Jos tämä hakukohde on suomenkielinen, suoritat soveltuvuuskokeen suomeksi.

Soveltuvuuskokeen pisteytys

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–90 pistettä. Kokeessa on neljä osa-aluetta, joista kolme ensimmäistä osa-aluetta pisteytetään 0–24 ja neljäs 0–18. Voidaksesi tulla hyväksytyksi koulutukseen sinun on saatava kokeesta vähintään 30 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 4 pistettä.

Valinnan tulos

Lopullisen valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 8.7.2022 Oma Opintopolku -palvelussa.

Kokeet

Soveltuvuuskoe

Missä ja milloin?

Soveltuvuuskoe järjestetään 15.–17.6.2022.

Jos saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, osallistut soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä. Saat viimeistään 9.6.2022 sähköpostitse tiedon siitä, tuletko kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen. Jos tulet kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen, viestissä on tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta.

Soveltuvuuskokeeseen ei ilmoittauduta.

Soveltuvuuskokeen ajankohtaa ei voi vaihtaa.

Mitä minun pitää tietää?

Sinulla on oltava kokeessa mukana virallinen henkilöllisyystodistus.

Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan tehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin.

Soveltuvuuskokeen vanhoja kysymyksiä ei julkaista.

Ohjeet yksilöllisiin järjestelyihin

Sinun on mahdollista hakea yksilöllisiä järjestelyjä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Huomaathan, että kaikki koesalit eivät esimerkiksi automaattisesti sovi liikuntaesteisille.

Löydät yksilöllisten järjestelyjen hakemista koskevan ohjeen Oulun yliopiston hakijalle verkkosivuilta.  

Yksilöllisiä järjestelyjä tulee hakea viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00.

Soveltuvuuskokeeseen ei myönnetä lisäaikaa. Soveltuvuuskokeen yksilöllinen järjestely haetaan siihen yliopistoon, missä osallistut kokeeseen.

Lisätietoja hakemisesta

Valituille opiskelijoille myönnetään opiskeluoikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmaan.

Tasapistesäännöt

Ensimmäisen vaiheen pisteiden laskemisen jälkeen soveltuvuuskokeen kutsurajalla tasapistetilanteessa olevat hakijat kutsutaan kaikki soveltuvuuskokeeseen.

Lopullisessa valinnassa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • soveltuvuuskokeen osasta 4 saadut pisteet
 • soveltuvuuskokeen osasta 1 saadut pisteet
 • soveltuvuuskokeen osasta 2 saadut pisteet
 • soveltuvuuskokeen osasta 3 saadut pisteet

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasatilanteessa olevat.

Lisätietoja koulutuksesta ja siitä esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät yliopiston sivuilta.

Hakuneuvonta

Katso yliopistokohtaiset osoitteet kunkin yliopiston valintaperusteista.

Liitteet

Todistukset

Tarvittavat liitteet

Toimita hakemuksesi liitteeksi jäljennökset seuraavista todistuksista:

 • Todistus korkeakoulukelpoisuuden tuottavasta tutkinnosta.
 • Todistukset työkokemuksesta. Työtodistuksesta on käytävä ilmi työntekijän nimi, työnantaja, tehtävänimike, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä tieto mahdollisesta osa-aikaisuudesta. Työtodistuksen pitää olla työnantajan edustajan laatima. Työtodistuksen viimeinen hyväksytty voimassaolopäivä on sen allekirjoituspäivä, eikä todistusta voi antaa ennakkoon kuluvasta kalenterivuodesta. Työtodistusta ei voi kirjoittaa itselleen. Todistuksessa tulee olla selkeästi mainittuna tehtävänimike. Työsopimus tai virkamääräys ei riitä työkokemuksen osoittamiseen. Älä toimita muita kuin hakuperusteissa lueteltuja tehtävänimikkeitä koskevia työtodistuksia. Työkokemusta ei lasketa muista tehtävistä. Jokainen valintaperusteiden mukainen työkokemus merkataan liitteelle erikseen.
 • Todistus hyväksytysti suoritetusta ja kootusta kasvatustieteiden perusopintokokonaisuudesta (25 op).
 • Todistus valintaperusteiden mukaisesta kielitaidosta.

Jos jokin hakemusliitteistäsi on muun kuin suomen-, ruotsin tai englanninkielinen, on sinun toimitettava alkuperäiskielisen todistuksen lisäksi myös virallinen käännös jollekin näistä kielistä.

Hakemuksen liitteet tulee tallentaa hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Mikäli kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, todistus siitä tulee tallentaa 5.5.2022 klo 15.00 hakulomakkeelle.

HELSINGIN YLOPISTO

Henlsingin yliopiston 1000+ hakukohteen poikkeava/lisäedellytys: kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin

Voit hakea osana valtakunnallista hakua Helsingin yliopiston koulutukseen, jos sinulla on ennen hakuajan päättymistä kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Haussa vaadittuun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuteen kelpaavat seuraavat tutkinnot ja koulutukset:

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (tutkintonimike lastenohjaaja tai kommunikaation ja viittomakielenohjaaja), joka sisältää tai jota on täydennetty jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (tutkintonimike lähihoitaja), jossa on suoritettu, joka sisältää tai jota on täydennetty jollakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon pakolliset tutkinnon osat
  • lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat
  • vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat sekä lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa
 • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
 • Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
 • Lastenhoitajan tutkinto (aloitusvuosi 1921–1993/1996)
 • Päivähoitajan tutkinto (aloitusvuosi 1985–1993)
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai vastaavan osaamisen tuottava kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaamista tuottava tutkinnon osa
 • Opetushallituksen päätöksellä kelpoisuuden antava ulkomailla suoritettu koulutus

Varhaiskasvatuslain 540/2018 75 §:n siirtymäsäännöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus voi olla myös henkilöllä, joka on työskennellyt virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävissä ajalla 1.9.2013–1.9.2018 ja työnantaja on tänä aikana katsonut hänet kelpoiseksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään.

Esimerkiksi seuraavat tutkinnot ja koulutukset eivät kelpaa: korkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), liikunnanohjauksen perustutkinto, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, fysioterapeutti (AMK), steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus sekä steinerkoulun luokanopettajan koulutus.